Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 20.02.2020

 Obec  Nižná Polianka,  086 36 Nižná Polianka 47, tel. č. 054/ 47 99 128

IČO: 00322423,  DIČ: 2020623330

Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie obce Nižná Polianka

Obec Nižná Polianka v zmysle §9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Ustanovením Obecného zastupiteľstva v Nižnej Polianke č. 48/ 2019 z 13. 12. 2019 zverejňuje

Zámer odpredaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet predaja je pozemok  vo výlučnom vlastníctve obce Nižná Polianka parcela registra CKN 6/ 2, zapísaný na LV 188 o výmere 210 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Nižná Polianka.

Geometrickým plánom č. 37119192-107/2019 zo dňa 25. 09. 2019, vyhotoveným Mgr. Beáta Tarcalová,:

od parcely č. CKN 6/ 2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210 m² odčlenil:

diel 1, z ktorého sa vytvorila nová parcela č. CKN 6/ 2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 156 m²,

diel 2, z ktorého sa vytvorila nová parcela č. CKN 6/ 7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m².

Novovzniknutá parcela č. CKN 6/ 2 – zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 156 m² sa odpredá v prospech Pavla Príhodu, bytom: Jenisejská 1436/ 69, 040 12 Košice za  sumu 1 037, 40 € (156 m² x 6, 65 €/ m²).

Novovzniknutá parcela č. CKN 6/ 7 – zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 49 m² sa odpredá v prospech Pravoslávnej cirkvi  Obci Nižná Polianka, IČO: 31987648, DIČ: 2021525143, zastúpenej prot. Mgr. Petrom Savčákom za sumu 325, 85 € (49 m² x 6, 65 €/ m²).

Cena pozemku bola určená na základe jednotkovej ceny pozemku v hodnote 6, 65 €/ m², stanovenej za základe znaleckého posudku č. 027/ 2020 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Vincentom Hricekom, bytom Vyšná 123/ 24, 086 12 Kurima, evidenčné číslo: 911193.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok je pre obec neupotrebiteľný, obec ho nikdy nevyužívala, na danom pozemku sa nachádza septik, do ktorého je zvedená odpadová voda z vedľajšej budovy pohostinstva č. d. 61.  Z tohto titulu nie je predpoklad, že by sa obci podarilo iným spôsobom účelne s týmto majetkom naložiť. Pozemok susedí s pozemkami žiadateľov o odkúpenie  a tí ho majú v úmysle zveľadiť.

Zverejnené dňa 19. 02. 2020                                                            Mgr. Ján Cundra, starosta obce


1 2 3

Úradné hodiny

COVID-19 (KORONAVÍRUS)  OBMEDZENÉ ÚRADNÉ HODINY 

Pondelok: 08.00 - 11.00
Utorok: Nestránkový deň
Streda: 14.00 - 16.00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08.00 - 11.00

ÚRADNÉ HODINY - Štandardné 

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár